N U O M O S  S U T A R T I S

  Vilnius

   2019-xx-xx

            Kristina Borusevičienė Verslo liudijimo nr. IW226157-1  (toliau „Nuomotojas“)  ir ______________________________________________________________ ( vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ar įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas) (toliau „Nuomininkas“) sudarėme šią sutartį:
1. „Nuomotojas“ perduoda „Nuomininkui“ laikinai valdyti ir naudotis nuo ___________ iki ___________ šį turistinį inventorių (toliau “Daiktai”):

Irklentė    x vnt  x eur  Pelekas x vnt x eur
irklas     x vnt    x eur
Saitas x vnt x eur
Pompa    x vnt x eur

2.Visų Daiktų nuomos mokestis yra lygus    xx    Eur ir yra sumokamas prieš pasirašant šią Sutartį.

Šios Sutarties 1 p. numatyto nuomos termino pasibaigimo dieną, valandą(įprastai, jei atskirai nesusitarta kito laiko inventorius gali būti paimamas darbo dieniomis nuo 16 iki 19 val, gražinamas turi būti nuo 10 iki 14 val, šeštadienį pasiėmimas nuo  13 iki 15 val,  gražinimas nuo 10 iki 12 val, sekmadienį nedirbame. ), „Nuomininkas“ privalo grąžinti „Nuomotojui“ visus šios sutarties 1 p. nurodytus Daiktus tokios būklės, kokios gavo. (Švarius ir nepažeistus), priešingu atveju bus taikomi papildomi mokesčiai, (irklentę gražinus nešvarią - imamas vienkartinis 10 eur mokestis už valymą, kitais atvejais - bus vertinama padaryta žala Daiktams).

  1. Nuomininkas palieka užstatą Nuomotojui kuris yra lygus 300 Eur už irklentės komplektą  ir yra gražinamas daiktų grąžinimo metu nenustačius nuomos laikotarpiu atsiradusių defektų, arba palieka besinuomojančio asmens kreditinės kortelės duomenis, kurie būtų kaip garantas, kad nuomininkas neužmirštų gražinti nuomojamą įrangą.
  2. Sutarties šalys pareiškia, kad šios sutarties sudarymo metu „Nuomotojas“ perdavė, o „Nuomininkas“ priėmė šios sutarties 1p. nurodytus Daiktus. Visų perduodamų Daiktų būklė patikrinama, ar jie yra be pažeidimų ir ar tinkami naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį.
  3. Sutarties šalys pasirašydamos sutartį pareiškia, kad šios Sutarties sudarymo metu „Nuomotojas“ išaiškino, o „Nuomininkas“ suprato išnuomojamų Daiktų saugaus naudojimo sąlygas.
  4. „Nuomotojas“ nėra atsakingas už „Nuomininko“ veiksmus naudojantis Daiktais, įskaitant, bet neapsiribojant tokį naudojimąsi, kuris kelia grėsmę„Nuomininko“ ar kitų asmenų gyvybei ir/ar sveikatai. Šalys supranta, jog Daiktų naudojimas pagal paskirtį ir saugaus naudojimo sąlygas bei taisykles išimtinai priklauso nuo „Nuomininko“ valios, bet kokia žala, padaryta naudojantis daiktais, yra „Nuomininko“ veiksmų rezultatas. „Nuomininkas“ visiškai atsako už žalą, padarytą pačiam Nuomoninkui, kitiems asmenims ar jų turtui, jam naudojantis Daiktais, o Nuomotojas už tokią žalą neatsako. „Nuomininkas“ taip pat pareiškia, jog supranta ir prisiima visą riziką, kuri yra būdinga naudojimuisi Daiktais pagal jų paskirtį.
    7.  „Nuomininkas“ įsipareigoja išsinuomotus daiktus naudoti tik pagal šią Sutartį ir daiktų tiesioginę paskirtį: t.y., rekreacinei veiklai pagal „Nuomotojo“ pateiktas instrukcijas (Instrukcijos pateikiamos žodžiu).
  5. Daiktų dingimo ir sugadinimo rizika tenka „Nuomininkui“. Praradus ar dėl kitų priežasčių negrąžinus išsinuomotų Daiktų šios Sutarties termino pabaigos, taip pat sugadinus kurį nors iš Daiktų taip, jog jo daugiau neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį arba jeigu jo taisymo išlaidos viršija užstato dydį, „Nuomininkas“ įsipareigoja kompensuoti „Nuomotojui“ šios sutarties 1 punkte nurodytą Daiktų kainą minus užstato vertę. Jei užstatas nepaliekamas, ‘Nuomininkas’ sutinka, kad ‘Nuomotojas’ nuskaičiuotu sugadinto ar pradingusio turto 1 punkte nurodytą Daiktų kainą nuo pateiktos kreditinės kortelės sąskaitos.
  6. Kompensacija pagal šios Sutarties 8 p. išmokama Nuomotojui ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas po šioje sutartyje nurodyto nuomos termino pabaigos.
  7. Pasibaigus nuomos terminui, ir nuomininkui gražinus daiktus tvarkingus, Sutartis sunaikinama, siekiant išsaugoti nuomotojo duomenų konfidencialumą.

                                                                                    Su sutarties sąlygomis sutinku

            Nuomotojas                                                                                                                                                     Nuomininkas

                                                         (Vardas Pavardė Parašas)